แม่ กา

แม่ กา

แม่ กา มาตรา ตัว สะกดในภาษาไทย คือ พยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายสระ และเสียงประสมเข้ากับสระ มาตราตัวสะกดแบ่งเป็น ๘ มาตรา ได้แก่ แม่กก แม่กด แม่กบ แม่กน แม่กง แม่ กม แม่เกย และแม่เกอว และ ในแต่ละมาตรามีพยัญชนะที่เป็นตัวสะกด กลุ่มพยัญชนะที่ประกอบและวางอยู่ท้ายคำหรือพยางค์ในแม่ ก กา ทำให้การอ่านออกเสียงของคำจะแตกต่าง กันไปตามพยัญชนะที่นำมาประกอบ แม่ ก กา มีอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่นคำว่า กา เมื่อประสมกับ ม จะอ่านออกเสียงว่า กาม ,คำว่า จา เมื่อประสมกับ น จะอ่านออกเสียงว่า จาน หรือคำว่า ปา เมื่อประสมกับ ก จะอ่านออกเสียงว่า ปาก เป็นต้น ภาษา ไทย ป. 2 แม่ ก กา มี อะไร บ้าง

แม่ ก กา มีอะไรบ้าง?

แม่ ก กา มีอะไรบ้าง มาตราแม่ ก กา
    คำในแม่ ก กา เป็นคำที่ไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกด ท้ายคำ หรือ ท้ายพยางค์ แม่ ก กา ใน ร่างกาย มีอะไรบ้าง อ่านออกเสียงสระโดยไม่มีเสียงพยัญชนะ
     ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ ก กา ได้แก่
         กติกา  คร่ำครึ  เกเร  เงอะงะ เฉโก โว้เว้ ซาฟียะห์ น้ำบูดู ปรานี ไม่เข้าท่า เรือกอและ  เล้าไก่ โสภา หญ้าคา อาชา ฯลฯ

บทท่องจำมาตราตัวสะกดแม่ ก กา

แม่ไก่อยู่ในตะกร้า ไข่ไข่มาสี่ห้าใบ

อีแม่กาก็มาไล่ อีแม่ไก่ไล่ตีกา

หมาใหญ่ก็ไล่เห่า หมูในเล้าแลดูหมา

ปูแสมแลปูนา กะปูม้าปูทะเล

เต่านาและเต่าดำ อยู่ในน้ำกะจระเข้

ปลาทูอยู่ทะเล ปลาขี้เหร่ไม่สู้ดี แม่ ก กา สิ่งของ

มาตราตัวสะกด มีอะไรบ้าง?

มาตราตัวสะกด 9 มาตรา

 1. มาตราตัวสะกดแม่ ก กา

คำในแม่ ก กา จะต่างจากมาตราอื่น ตรงที่เป็นคำที่ไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกด อ่านออกเสียงสระโดยไม่มีเสียงพยัญชนะ ตัวอย่างเช่น เกเร ,กติกา ,เล้าไก่ เป็นต้น

    2. มาตราตัวสะกดแม่ กง

เป็นพยัญชนะที่มีตัวสะกดในแม่ กง คืออ่านออกเสียง ง เป็นตัวสะกด ตัวอย่างเช่น ประลอง ,สำเนียง ,คูปอง เป็นต้น มาตรา ตัวสะกด ป. 4

    3. มาตราตัวสะกดแม่ เกย

เป็นพยัญชนะที่มีตัวสะกดในแม่ เกย คืออ่านออกเสียง ย เป็นตัวสะกด ตัวอย่างเช่น เสวย ,ตะข่าย ,มลาย เป็นต้น

    4. มาตราตัวสะกดแม่ เกอว

เป็นพยัญชนะที่มีตัวสะกดในแม่ เกอว คืออ่านออกเสียง ว เป็นตัวสะกด ตัวอย่างเช่น ข้าว ,ประเดี๋ยว ,เลิกคิ้ว เป็นต้น

    5. มาตราตัวสะกดแม่ กก

เป็นพยัญชนะที่มีตัวสะกดในแม่ กก คืออ่านออกเสียง ก เป็นตัวสะกด ตัวอย่างเช่น กระจอก ,ไม้กระบอก ,เอกลักษณ์ เป็นต้น

    6. มาตราตัวสะกดแม่ กด

เป็นพยัญชนะที่มีตัวสะกดในแม่ กด คืออ่านออกเสียง ด เป็นตัวสะกด ตัวอย่างเช่น หมดจด ,เอร็ดอร่อย ,หวุดหวิด เป็นต้น

    7. มาตราตัวสะกดแม่ กน

เป็นพยัญชนะที่มีตัวสะกดในแม่ กน คืออ่านออกเสียง น เป็นตัวสะกด ตัวอย่างเช่น คำประพันธ์ ,พระชนนี ,โต๊ะจีน เป็นต้น

    8. มาตราตัวสะกดแม่ กบ

เป็นพยัญชนะที่มีตัวสะกดในแม่ กบ คืออ่านออกเสียง บ เป็นตัวสะกด ตัวอย่างเช่น ทะเลสาบ ,ระเบียบ , วัตถุดิบ เป็นต้น

   9. มาตราตัวสะกดแม่ กม มาตราตัวสะกด ป.4 แบบฝึกหัด

เป็นพยัญชนะที่มีตัวสะกดในแม่ กม คืออ่านออกเสียง ม เป็นตัวสะกด ตัวอย่างเช่น บรรทม ,ชมรม ,พฤติกรรม เป็นต้น

ตัวสะกด 8 มาตรา อะไรบ้าง?

ตัวสะกด 8 มาตรา

มาตราตัวสะกด ตรงแม่ ใช้ ตัวสะกดตัวเดียว มี 4 มาตรา คือ

ตัวอย่างมาตราตัวสะกด

แม่กง ใช้ ง สะกด เช่น หาง ลิง สอง งง แรง ฯลฯ

แม่ กม ใช้ ม สะกด เช่น ลม แต้ม โสม มุม งอม สนาม ฯลฯ

แม่เกย ใช้ ย สะกด เช่น สาย ลอย โปรย เฉย ปุ๋ย ฯลฯ

แม่เกอว ใช้ ว สะกด เช่น แห้ว กาว เปรี้ยว เปลว ฯลฯ ตัวอย่างมาตราตัวสะกด 8 มาตรา เป็นต้น

มาตราตัวสะกด ไม่ตรงแม่ คืออะไร?

มาตราตัวสะกด ไม่ตรงแม่ มี ตัวสะกดหลายตัว ในมาตราเดียวกัน มี ๔ มาตรา คือ

แม่กน ใช้ น ญ ณ ร ล ฬ สะกด เช่น นาน วิญญาณ วานร กาลเวลา พระกาฬ ฯลฯ

แม่กก ใช้ ก ข ค ฆ สะกด เช่น ปัก เลข วิหค เมฆ ฯลฯ แบบฝึกมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา

แม่กด ใช้ ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส สะกด เช่น แปด ตรวจ ก๊าซ บงกช กฎหมาย ปรากฏ อิฐ ครุฑวัฒนา เปรต โอสถ บาท โกรธ กระดาษ รส เลิศ ฯลฯ

แม่กบ ใช้ บ ป ภ พ ฟ สะกด เช่น กลับ บาป ลาภ นพรัตน์ กราฟ ฯลฯ

สรุปได้ว่ามาตราตัวสะกดทั้ง 9 มาตรา มีเพียงมาตราตัวสะกดแม่ ก กา เท่านั้น เป็นคำที่ไม่มีตัวสะกด ตัวอย่างเช่น เสือ ,ตัว ,มือ ,ดำ เป็นต้น คำหรือพยางค์ใดๆ ที่ไม่มีตัวสะกดสามารถจัดให้อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่ ก กา ได้ทั้งสิ้น แบบฝึก มาตรา ตัวสะกด ไม่ตรงมาตรา ป. 3

 

ความสำคัญ มาตราตัวสะกดมีกี่มาตรา

มาตราตัวสะกดมีกี่มาตรา อะไรบ้าง?

ตัวอย่างมาตราตัวสะกด มาตรา ตัวสะกด ป. 4

แม่ กง พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้คือ ง เช่น

กางเกง อ่านว่า กอ-อา-งอ-กาง-กอ-เอ-งอ-เกง กาง-เกง

กระโปรง อ่านว่า กอ-รอ-อะ-กระ-ปอ-รอ-โอ-งอ-โปรง กระ-โปรง

รองเท้า อ่านว่า รอ-ออ-งอ-รอง-ทอ-เอา-ไม้โท-เท้า รอง-เท้า

กำลัง อ่านว่า กอ-อำ-กำ-ลอ-อะ-งอ-ลัง กำ-ลัง

ยางลบ อ่านว่า ยอ-อา-งอ-ยาง-ลอ-โอะ-บอ-ลบ ยาง-ลบ

หนังสือ อ่านว่า หอ-นอ-อะ-งอ-หนัง-สอ-อือ-สือ หนัง-สือ

 • แม่ กม พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้คือ ม เช่น

ร่ม อ่านว่า รอ-โอะ-มอ-รม-ไม้เอก ร่ม

พัดลม อ่านว่า พอ-อะ-ดอ-พัด-ลอ-โอะ-มอ-ลม พัด-ลม

โคมไฟ อ่านว่า คอ-โอ-มอ-โคม-ฟอ-ไอ-ไฟ โคม-ไฟ

กระดุม อ่านว่า กอ-รอ-อะ-กระ-ดอ-อุ-มอ-ดุม กระ-ดุม

ไอศกรีม อ่านว่า ออ-ไอ-ไอ-สอ-อะ-สะ-กอ-รอ-อี-มอ-กรีม ไอ-สะ-กร

 • มาตราตัวสะกด ป.4 แบบฝึกหัด แม่ เกย พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้คือ ย เช่น

น้อยหน่า อ่านว่า นอ-ออ-ยอ-นอย-ไม้โท-น้อย-หอ-นอ-อา-หนา-ไม้เอก-หน่า น้อย-หน่า

นักมวย อ่านว่า นอ-อะ-กอ-นัก-มอ-อัว-ยอ-มวย นัก-มวย

ไฟฉาย อ่านว่า ฟอ-ไอ-ไฟ-ฉอ-อา-ยอ-ฉาย ไฟ-ฉาย

ทางม้าลาย อ่านว่า ทอ-อา-งอ-ทาง-มอ-อา-มา-ไม้โท-ม้า-ลอ-อา-ยอ-ลาย ทาง-ม้า-ลา

พลอย อ่านว่า พอ-ลอ-ออ-ยอ พลอย

ตัวสะกดคืออะไร ใช้ประโยชน์ยังไง?

 • แม่ เกอว พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้คือ ว เช่น ไม่มี ตัวสะกด คืออะไร

แก้วน้ำ อ่านว่า กอ-แอ-วอ-แกว-ไม้โท-แก้ว-นอ-อำ-นำ-ไม้โท-น้ำ แก้ว-น้ำ

ไข่เจียว อ่านว่า ขอ-ไอ-ไข-ไม้เอก-ไข่-จอ-เอีย-วอ-เจียว ไข่-เจียว

มะนาว อ่านว่า มอ-อะ-มะ-นอ-อา-วอ-นาว มะ-นาว

มะพร้าว อ่านว่า มอ-อะ-มะ-พอ-รอ-อา-วอ-พราว-ไม้โท-พร้าว มะ-พร้าว

ดวงดาว อ่านว่า ดอ-อัว-งอ-ดวง-ดอ-อา-วอ-ดาว ดวง-ดาว

 • แม่ กน พยัญชนะที่เป็นตัว สะกดในมาตรานี้คือ น ญ ณ ร ล ฬ เช่น

ช้อน อ่านว่า ชอ-ออ-นอ-ชอน-ไม้โท ช้อน

กรรไกร อ่านว่า กอ-อะ-นอ-กัน-กอ-รอ-ไอ-ไกร กัน-ไกร

สัญญาณ อ่านว่า สอ-อะ-นอ-สัน-ยอ-อา-นอ-ยาน สัน-ยาน

เจริญ อ่านว่า จอ-รอ-เออ-นอ จะ-เริน

กาฬ อ่านว่า กอ-อา-นอ กาน

 • แม่กก พยัญชนะตัวสะกด ในมาตรานี้คือ ก ข ค ฆ เช่น

ตกใจ อ่านว่า ตอ-โอะ-กอ-ตก-จอ-ไอ-ไจ ตก-ไจ

สุนัข อ่านว่า สอ-อุ-สุ-นอ-อะ-กอ-นัก สุ-นัก

เมฆ อ่านว่า มอ-เอ-กอ เมก

วิหค อ่านว่า วอ-อิ-วิ-หอ-โอะ-กอ-หก วิ-หก

กุ๊ก อ่านว่า กอ-อุ-กอ-กุก-ไม้ตรี กุ๊ก

 • แม่กด พยัญชนะที่เป็นตัว สะกดในมาตรานี้คือ ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส เช่น

วัด อ่านว่า วอ-อะ-ดอ วัด

กฎ อ่านว่า กอ-โอะ-ดอ กด

กิจ อ่านว่า กอ-อิ-ดอ กิด

รถ อ่านว่า รอ-โอะ-ดอ รด

โทรทัศน์ อ่านว่า ทอ-โอ-โท-รอ-อะ-ระ-ทอ-อะ-ดอ-ทัด โท-ระ-ทัด

เสื้อเชิ้ต อ่านว่า สอ-เอือ-เสือ-ไม้โท-เสื้อ-ชอ-เออ-ดอ-เชิด-ไม้โท-เชิ้ด เสื้อ-เชิ้ด

 • แม่กบ พยัญชนะที่เป็นตัว สะกดในมาตรานี้ คือ บ ป ภ พ ฟ เช่น

โทรศัพท์ อ่านว่า ทอ-โอ-โท-รอ-อะ-ระ-สอ-อะ-พอ-สับ โท-ระ-สับ

ทัพพี อ่านว่า ทอ-อะ-พอ-ทัพ-พอ-อี-พี ทับ-พี

ทวีป อ่านว่า ทอ-อะ-ทะ-วอ-อี-ปอ-วีบ ทะ-วีบ

ชีวภาพ อ่านว่า ชอ-อี-ชี-วอ-อะ-วะ-ภอ-อา-พอ-ภาพ ชี-วะ-พาบ

ทรัพย์ อ่านว่า ทอ-รอ-อะ-พอ ซับ

มาตรา ตัวสะกด 9 แม่ พร้อมตัวอย่าง ที่ต้องรู้

ด้วยคำนิยามที่ มาตรา ตัวสะกด 9 แม่ พร้อมตัวอย่าง หมายถึง พยัญชนะตัว สะกด ของทั้ง 8 มาตรา ขอยกตัวอย่างเพิ่มเติม คำที่สะกดด้วย ภ แต่อ่านออกเสียงในมาตราตัว สะกดไม่ตรงรูปแม่ กบ ซึ่งปรากฎในบทเรียนภาษาไทย ป.4 มาตรา ตัว สะกด เช่นคำว่า

     โลภ อ่านว่า โลบ

     นภ อ่านว่า นบ

     ปรารภ อ่านว่า ปรา-รบ เป็นต้น

นอกจากนี้มาตราตัว สะกดในภาษาไทยยังมีตัวอย่างมาตราตัว สะกดอีกมากมายให้เราได้เรียนรู้ถึงความหมายของมาตราตัว สะกดที่มีความสำคัญต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ขอยกตัวอย่างตัว สะกดไทยและคำในมาตราตัว สะกดของมาตราตัว สะกดทุกแม่ในตัวสะกดที่ไม่ตรงรูปเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

 • แม่ กก พยัญชนะในแม่ กก คือ ก ,ข ,ค ,ฆ  เช่นคำว่า สุข ,เมฆ เป็นต้น สำหรับคำที่มี ฆ สะกด มักจะไม่ค่อยปรากฎให้เห็นในปัจจุบัน นอกจากคำว่า เมฆ ที่อ่านออกเสียงว่า เมก แล้วขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมคำศัพท์ที่สะกดด้วย ฆ แต่อ่านออกเสียงมาตราตัวสะ กดในแม่ กก ดังต่อไปนี้ มาตราตัวสะกดพร้อมตัวอย่าง

     อนรรฆ อ่านออกเสียงว่า อะ – นัก ที่แปลว่า หาค่ามิได้

     มัฆวาน อ่านออกเสียงว่า มัก – คะ – วาน ที่แปลว่า ไอน้ำที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนลอยอยู่ในอากาศ

     พระพิฆเนศ พระพิฆเนศวร์ หรือพระพิฆเศวร อ่านออกเสียงว่า พระ – พิก – คะ – เนด หรือ พระ – พิก – คะ – เนด – สวน ที่แปลว่า ชื่อเทพองค์หนึ่ง มีเศียรเป็นช้าง ถือว่าเป็นเทพแห่งศิลปะ

     พยัฆ พะยัคฆ์ หรือพยัคฆ์ อ่านออกเสียงว่า พะ – ยัก ที่แปลว่า เสือ เป็นต้น มาตราตัวสะกดทั้งหมด

 • แม่ กด พยัญชนะในแม่ กด คือ จ ,ช ,ซ ,ฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,ศ, ส, ษ เช่นคำว่า สัจจะ ,ประโยชน์ ,กฎหมาย ,อนุญาต ,อุโบสถ ,พลาสติก ,เศรษฐี ,อธิษฐาน เป็นต้น
 • แม่ กบ พยัญชนะในแม่ กบ คือ บ ,ป ,พ ,ฟ ,ภ เช่นคำว่า รูปภาพ ,ลาภ ,บาป เป็นต้น
 • แม่ กน พยัญชนะในแม่ กน คือ ญ ,ณ ,น ,ร ,ล ,ฬ เช่นคำว่า คุณ ,กาล ,บำนาญ เป็นต้น

เห็นได้ชัดว่าภาษาไทยแบ่งออกเป็นหลายแขนงให้เราได้ค่อยๆ เรียนรู้ การสะกดคำในแต่ละมาตราภาษาไทยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่หยิบยกมาเท่านั้น ยังมีอีกหลายสิ่งหลายเรื่องราวที่รอให้เราเรียนรู้เพิ่มเติมในภาษาไทยอีกมาก และนี่เป็นเพียงมาตราแม่ตัว สะกด และมาตราในภาษาไทยเท่านั้น ยังมีอีกหลากหลายบทเรียนรอคุณอยู่ และพบกันในบทเรียนถัดไปค่ะ

 • แม่กม

มาตราแม่ กม คือ คำที่มีตัว ม เป็นตัว สะกด อ่านออกเสียง ม ตัวอย่างคำในมาตราแม่ กม เช่น ลม คม ชิม ชาม ร่ม หอม กลม โคม เต็ม ฉลาม มะขาม ขนม ชุมนุม

สรุป

คำหรือพยางค์ ในภาษาไทยประกอบไปด้วย พยัญชนะ สระ และตัวสะกด วรรณยุกต์ อาจจะมีหรือไม่ก็ได้นำมาประสมกันเป็น คำหรือพยางค์ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวสะกดในภาษาไทยหรือที่เรียกกันว่า ” มาตราตัวสะกด” การเรียนรู้มาตราตัวสะกดต่างๆ ทำให้น้องๆเขียนและอ่านคำได้ถูกต้อง คำที่ไม่มีตัวสะกดเรียกว่า คำในแม่ ก กา ส่วนคำที่มีตัวสะกดต่างๆ จะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เรามาทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะ